Възможности

ЕНТЕХ ПРОЕКТ ООД предлага компетентна професионална помощ в следните области:

Проектиране:

 • Инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
 • Модернизация на съществуващи електрически и отоплителни централи;
 • Модернизация на съществуващи котелни централи;
 • Производство на енергия на база традиционни или заместващи горива (битови отпадъци, отработени нефтени продукти и др.);
 • Инсталации за оползотворяване на биомаса;
 • Инсталации за производство на технологична пара с ниски или високи параметри;
 • Централни, локални и индивидуални отоплителни централи;
 • Централни топлоснабдителни системи;
 • Реконструкция, рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващи топлофикационни мрежи;
 • Площадкови топлопроводи и паропроводи;
 • Централни, разпределителни и площадкови газопроводи;
 • Горивни стопанства за твърди, течни или газообразни горива;
 • Водоподготвителни инсталации за енергийни, топлофикационни или промишлени обекти;
 • Помпени станции;
 • Слънчеви инсталации за производство на топлинна енергия;
 • Термопомпени инсталации с първичен източник въздух, сондажна, речна, езерна или морска вода;
 • Инсталации използващи геотермална енергия;
 • Инсталации за оползотворяване на отпадна топлина от индустрията или бита.

Консултации и анализи:

 • Разработване на енергийни концепции за индустриални обекти, обществени сгради, хотели, здравни заведения или населени места;
 • Обследване за енергийна ефективност;
 • Технико- икономически анализи на инвестициите;
 • Сравнителни анализи;
 • Техническа помощ при изработване на тръжни документи;
 • Консултации относно специфики в законодателството и усвояване на средства по проекти;
 • Помощ при избор на технология.