Обекти

ТЕЦ Варна Обект: ТЕЦ "Варна"

Подобект: Неутрализация на отпадни води

АЕЦ Козлодуй Обект: АЕЦ ''Козлодуй" ЕАД

Подобект: Разработка и внедряване на средства за техническо екипиране, за изпълнение на операциите от технологичния процес за запълване на стоманобетонен контейнер с циментно- пясъчен разтвор, към линията за опаковане на РАО в СП ''РАО Козлодуй"

Топлофикация Бургас Обект: Топлофикация Бургас

Подобект: Оразмеряване на димоходи и комини към газо- бутални модули в ОЦ ''Лозово" гр. Бургас

ТЕЦ ''Марица изток" 3 Обект: ТЕЦ ''Марица изток" 3

Подобект: Нова електролизерна станция

Топлофикация Плевен Обект: Топлофикация Плевен

Подобект: Когенерационна инсталация с мощност 32MWe, към ТЕЦ ''Плевен- градска"

''България- К" АД гр. Казанлък Обект: ''България- К" АД, гр. Казанлък

Подобект: Инсталация за оползотворяване на отпадна топлина от апретурно производство

''Пуратос Бюлгари"АД гр. Перник Обект: ''Пуратос Бюлгари" АД, гр. Перник

Подобект: Инсталация за производство на технологична пара

АЕЦ ''Козлодуй" ЕАД Обект: АЕЦ ''Козлодуй" ЕАД

Подобект: Оценка на остатъчния ресурс на съоръжения в ''Хранилище за отработено гориво" (ХОГ)

Крафт Якобс Сушард Обект: ''Крафт Якобс Сушард" гр. Своге

Подобект: Инсталация за технологично горещо водоснабдяване

'Каменица" АД, гр. Пловдив Обект: ''Каменица" АД гр. Пловдив

Подобект: Реконструкция на парокотелна централа

''Пиринско пиво"АД гр. Благоевград Обект: ''Пиринско пиво"АД гр. Благоевград

Подобект: Реконструкция на парокотелна централа

"Далкия Варна" ЕАД (Топлофикация Варна) Обект: ''Далкия Варна" ЕАД (Топлофикация Варна)

Подобект: Рехабилитация на Първа топлофикационна магистрала

МБАЛ Русе Обект: МБАЛ Русе

Подобект: Реконструкция на парокотелна централа

МБАЛ Русе Обект: МБАЛ Русе

Подобект: Площадков газопровод

ТЕЦ ''Марица Изток 2" Обект: ТЕЦ ''Марица Изток 2"

Подобект: Стопанство за инструментален въздух в цех: ''Котелен", част 700 MW

АЕЦ ''Козлодуй" ЕАД Обект: АЕЦ ''Козлодуй" ЕАД

Подобект: Детайлно обследване на топлофикационната мрежа на гр. Козлодуй

Топлофикация Пловдив Обект: Топлофикация Пловдив

Подобект: Рехабилитация на съществуващи и проекти за нови разпределителни и присъединителни топлопроводи